Scroll down for the english text

Voorwaarden Asian BBQ Restaurant op Locatie 2022

Onze prijzen voor de BBQ zijn inclusief btw.
Onze prijzen voor alcoholische dranken zijn exclusief btw
€0,19 per km. vanaf onze locatie Rotterdam centrum.
Bij het maken van een voorstel worden alle kosten zoveel mogelijk gespecificeerd.
Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen.
Minimale aantal gasten per catering is 25 personen.

Wijzigingen gastenaantallen:
Indien er onverhoopt op de dag zelf minder gasten op uw partij komen dan was berekend heeft dit geen invloed op de prijs, immers er is ingekocht en geproduceerd voor een tevoren afgesproken aantal personen. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten p.p. extra in rekening gebracht.

Annulering:
De Opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren, mits hij aan Asian BBQ een gedeelte van de prijs voldoet. Ten aanzien van de overeengekomen prijs geldt dat als de opdrachtgever de overeenkomst:
-14 kalenderdagen of meer voorafgaand aan de datum annuleert, 0pdrachtgever verplicht is om 25% van de overeengekomen prijs te voldoen;
-meer dan 7 dagen maar minder dan 14 dagen voorafgaand aan de datum annuleert, opdrachtgever verplicht is om 50% van de overeengekomen prijs te voldoen;
7 dagen of minder voorafgaand aan de datum annuleert, opdrachtgever verplicht is om 75% van de overeengekomen prijs aan te voldoen;
2 dagen of minder voorafgaand aan de datum annuleert, opdrachtgever verplicht is om 100% van de overeengekomen prijs te voldoen.

Betaling
Bij accorderen van de offerte vragen wij een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag inclusief btw
Dit bedrag dient uiterlijk 5 dagen voor de datum van de catering op onze rekening te staan
Het overige bedrag dient binnen 14 dagen na de catering op onze rekening te staan.

---------------------------------------------------------

Conditions Asian BBQ Restaurant on Location 2022

Our prices for the BBQ include VAT.
Our prices for alcoholic beverages do not include VAT
€0,19 per km. from our location Rotterdam center.
When making a proposal, all costs are specified as much as possible.
An offer has a validity period of 14 days
Minimum number of guests per catering is 25 people.

Changes in guest numbers:
In the unlikely event that fewer guests come to your party on the day itself than was calculated, this has no influence on the price, after all, it has been purchased and produced for a previously agreed number of people. In the event of the appearance of more guests on the day of execution than the agreed number, the associated costs p.p. will be charged extra.

Cancellation:
The Client can cancel the agreement, provided that he meets Asian BBQ a part of the price. With regard to the agreed price, if the client enters the agreement:
-14 calendar days or more prior to the date cancels, Client is obliged to pay 25% of the agreed price;
-cancels more than 7 days but less than 14 days prior to the date, the client is obliged to pay 50% of the agreed price;
-7 days or less prior to the date cancels, client is obliged to pay 75% of the agreed price;
-2 days or less prior to the date cancels, client is obliged to pay 100% of the agreed price.

Payment
When approving the quot, we ask for a deposit of 50% of the total amount including VAT
This amount must be on our account no later than 5 days before the date of the catering
The remaining amount must be on our account within 14 days after the catering.